اولین دوره آموزشی مشترک بیمه های عمر در محل آموزش شرکت بیمه ملت

photo_2017-03-11_15-57-02

photo_2017-03-11_15-57-22

photo_2017-03-11_15-56-48 photo_2017-03-11_15-57-05 photo_2017-03-11_15-57-09 photo_2017-03-11_15-57-12 photo_2017-03-11_15-57-14 photo_2017-03-11_15-57-17 photo_2017-03-11_15-57-20