بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل،با توجه به سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای که همه ساله توسط دفتر آمار و خدمات ماشینی سازمان حمل و نقل پایانه های کشور انتشار می یابد سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون تن کالا در سطح کشور از طریق حمل جاده ای جا به جا می گردد که بر حسب نوع کالا در ۹ گروه شامل محصولات کشاورزی و دامی، فلزی، معدنی، ساختمانی، صنایع سبک، ماشین آلات،شیمیایی، کاغذ و چوب، چرم و پوشاک و متفرقه و خرده بار طبقه بندی گردیده اند.

با توجه به تنوع و میزان حجم بسیار بالای جابه جایی بار قاعدتا  ریسک ها و خطرات زیادی در حین حمل و جابجایی کالاها رخ خواهد داد که مسئولیت جبران خسارات ایجاد شده به کالای مورد حمل را باید شرکت های متصدی حمل و نقل بعهده گرفته و جبران خسارت نمایند. در نتیجه مسئولیت مدنی مدیران شرکت های حمل و نقل نسبت به جبران خسارتهای احتمالی بیمه نامه ای طراحی بنام بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل طراحی گردیده است که شرکت های حمل و نقل با دریافت این بیمه نامه کلیه مسئولیت های خود را بیمه نموده و ریسکهای خود را به به شرکت بیمه مربوطه  منتقل می نماید.

freight_insurance_cargo_insurance_marine_insurance_transportation_insurance

متصدی حمل و نقل بر اساس قانون تجارت چنین تعریف گردیده است:

متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل دریافت اجرت، اشیاء و کالاهای صاحبان کالا را به مقصد مورد نظر بعهده می گیرد.

سالم رساندن کالا به مقصد و تحویل آن به گیرندگان بطور سالم به همان نحو که تحویل گرفته است از مسئولیت های شرکت های حمل و نقل می باشد و چنانچه خساراتی مانند: تلف یا گم شدن ،سرقت کلی کالا، سرقت جزئی کالا، عدم تحویل تمام یا بخشی از محموله به گیرنده، کسری و ریزش و نشت کالا در صورتیکه مراقبت های لازم از نظر عدل بندی و دسته بندی از طرف فرستنده کالا بعمل آمده ولی این کسری در جریان حمل اتفاق افتاده باشد و کلیه حوادث و وقایعی که به دنبال عدم رعایت اصول، ضوابط و مقررات، بی احتیاطی، بی مبالاتی و بی دقتی، عدم مهارت و نقص فنی پیش آمده که موجب ضرر و زیان به کالای مورد حمل گردد از دیگر وظایف و مسئولیت های شرکت های حمل و نقل می باشد.

مدت قرارداد:                                     

قرارداد بیمه مسئولیت حمل و نقل یکساله می باشد و برای سالهای بعد با موافقت شرکت حمل و نقل قابل تمدید است مگر آنکه طرفین حداقل یکماه قبل از انقضاء مدت، نظر خود را مبنی بر عدم تمایل به ادامه قرارداد بصورت کتبی به طرف دیگر اعلام نماید.

حدود تعهدات بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل :

در صورت وقوع خساراتی که مستقیما ناشی از عوامل زیر باشند . بیمه گر متعهد جبران خسارت وارده به کالای مورد حمل و بر اساس ارزش روز کالای حسارت دیده و حداکثر تا ارزش بیمه شده خواهد بود.

پوشش های اصلی (اجباری)

۱ مسئولیت بیمه گذار ناشی از تصادف وسیله نقلیه

۲ مسئولیت بیمه گذار ناشی از واژگونی وسیله نقلیه

۳مسئولیت بیمه گذار ناشی از پرتاب شدن کالا از روی وسیله نقلیه

۴مسئولیت بیمه گذار ناشی از حادثه آتش سوزی و انفجار

۵مسئولیت بیمه گذار ناشی از سرقت کلی محموله

پوشش های تبعی (اختیاری):

۱خسارت ناشی از سرقت جزئی یا بخشی از کالا 

۲ – سرقت کلی و جزئی کالا ناشی از خیانت در امانت راننده یا کمک راننده 

۳ – خسارت ناشی از آبدیدگی

۴ – خسارت ناشی از تخلیه و بارگیری 

جعل‌ و تزویر اسناد و خیانت‌ در امانت‌ و هر نوع‌ عمل‌ عمد یا مجرمانه‌ راننده‌ و یا کمک‌ راننده‌ وسیله‌ حمل

 نکته : پوشش های تبعی بصورت اختیاری و به درخواست بیمه گزار و موافقت بیمه گر با پرداخت حق بیمه اضافی قابل ارائه می باشد .

 

نحوه ارائه بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی:

در حال حاضر بیمه نامه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی با توجه به نحوه عرضه بیمه نامه بصورت انفرادی یا گروهی ارائه می گردد.

ارائه بیمه نامه بصورت گروهی: بیمه نامه بصورت گروهی معمولا با انجمن صنفی حمل و نقل شهرستان ها و استـان ها  و حتی تعداد معیـن شرکت حمل و نقل منعقـد میـگـردد که در این نـوع قـرارداد در بیمه نامه مسئولیت متصدیان شرکت هـای حمل و نقل میتوان با توجه به شرایط فوق خدمات بسیار مناسب تری نسبت به قراردادهای انفرادی ، اعم از ارائه نرخ و شرایط مناسب تر، پوشش بیمه ای مناسب تر، تمرکز در سرعت پرداخت خسارت در زمان کوتاه تر و همچنین تسهیل در امور پـرداخت خسارتی را ارائـه داد. که این نوع قــرارداد بهترین نوع قرارداد برای شـرکت های حمل و نقل میباشد که خدمات و ســرویس ایــده آل تری دریافت خواهند نمود.

بیمه مسئولیت حمل و نقل
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی بر اساس كنوانسیون C.M.R براساس شرایط این نوع بیمه، مسئولیت مدنی شركت های حمل و نقل بین المللی مطابق كنوانسیون بین المللی  C.M.Rتحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی 
این بیمه نامه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل هوایی را در برابر صاحبان كالا یا ذوی الحقوق آنان بر اساس شرایط بارنامه های حمل و نقل هوایی صادره و كنوانسیون ورشو تحت پوشش قرار می دهد.