­بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی 
گاهی در طول انجام  عملیات ساختمانی ،خسارت مالی و صدمات جسمانی  به اشخاص ثالث وارد می آید كه ناشی از عملیات تخریب، گودبرداری ، پی كنی، نصب اسكلت فلزی و سایر كارهای ساختمانی است. این خسارت ها شامل نشست ساختمان های مجاور، ریزش ساختمان های مجاور، خسارت مالی وارد به اثاثیه ساختمان های مجاور در اثر ریزش،خسارت وارد به خیابان، پیاده رو  و اموال عمومی از جمله فضای سبز، خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی از جمله خطوط انتقال آب، گاز  و تلفن  و همچنین خسارات جانی وارد به عابرین و همسایگان می باشد. با اخذ این بیمه نامه مسئولیت صاحبكار و كلیه عوامل اجرایی به طور مشترك در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد

بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث

گاهی در طول انجام عملیات ساختمانی ،عمرانی و سایر امورات صدمات جسمانی ومالی به اشخاص ثالث وارد می آید که مسئولیت آن به عهده کارفرما یا صاحب کار می باشد که لازم است از محل این بیمه نامه بتواند خسارت های مربوط به مال و جان اشخاص ثالث را جبران نماید.

1-بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از اجرای عملیات ساختمانی.

 

2-بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از اجرای عملیات عمرانی.

 

3-بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث در خصوص کلیه مشاغل.