حوادث گروهی

جهت برقراری آرامش خیال و جبران خسارت، بیمه گزار می تواند با بیمه نامه های حوادث(در صورت تعریق این افراد در گروه) گروهی، زیان‏های اقتصادی ناشی از فوت، نقص عضو و یا هزینه های پزشکی سرپرست خانوار و یا افراد تحت تکفل وی را تأمین نماید.

این بیمه نامه برای گروه های بالاتر از ده نفر صادر می گردد و در 24 ساعت شبانه روز بدون محدودیت جغرافیایی پوشش دارد. حق بیمه این نوع بیمه نامه بر اساس نوع فعالیت و شغل افراد محاسبه و اعلام می گردد.

انواع بیمه نامه حوادث:

1بیمه حوادث گروهی برای کارکنان شرکت ها، کارخانجات، مؤسسات و …

2 بیمه حوادث گروهی برای دانشجویان

3 بیمه حوادث گروهی برای تورهای مسافرتی (داخلی – خارجی)

4بیمه حوادث گروهی مهد کودک ها

5- بیمه حوادث گروهی شغلی

6- بیمه حوادث گروهی تحصیلی

خسارات تحت پوشش:

هریک از تعهداتذیل به دلخواه قابل خریداری میباشد

1-غرامت فوت در اثر حادثه: در صورتی که بیمه شده به علت وقوع حادثه فوت کند، بیمه گر متعهد است سرمایه بیمه را طبق شرایط این بیمه نامه به ذینفع بپردازد.

2-غرامت نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم (کلی و جزئی) در اثر حادثه: در صورتی که بیمه شده دچار نقص عضو و یا از کار افتادگی شود، بیمه گر متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرایط این بیمه نامه، ضمائم آن، جدول نقص عضو و اظهار نظر پزشک معتمد شرکت پرداخت نماید.

3-هزینه پزشکی در اثر حادثه: هزینه های سرپایی و بیمارستانی در اثر حادثه، که بیمه شده مستقیماً در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می گردد حداکثر تا سقف سرمایه بیمه نامه قابل پرداخت می باشد.