برای افزایش حق بیمه شخص ثالث وسایط نقیله موتوری الحاقیه لازم نیست photo_2017-03-11_13-04-18 (2)