بیمه ایران

 ماشین آلات

 تمام خطر نصب

 تمام خطر پیمانکاران

 شکست ماشین آلات

بیمه پارسیان

 تجهیزات الکترونیک

 سازه های تکمیل شده

 شکست ماشین آلات

 تمام خطر ماشین آلات

 بیمه بدنه کشتی

 تمام خطر نصب

 تمام خطر پیمانکاران

 تمام خطر نصب ویژه عملیات احداث

پول در صندوق

 تمام خطر پیمانکار ویژه عملیات ساختمانی

تمام خطر پیمانکاران ویژه عملیات احداث

 عیوب اساسی ساختمان

 تمام خطر اموال

 

بیمه دانا

 تجهیزات الکترونیک

 ماشین آلات

 عیوب اساسی ساختمان

 تمام خطر پیمانکاران

 تمام خطر نصب

 سازه های تکمیل شده

 شکست ماشین آلات

 فساد کالا در سردخانه

 متصدیان حمل و نقل داخلی

 

کار آفرین

 تجهیزات الکترونیک

 تمام خطر پیمانکار

 تمام خطر نصب

 سازه های تکمیل شده

 سردخانه

 شکست ماشین آلات

 عیوب اساسی و پنهان ساختمان

 ماشین آلات

 

سرمد

ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

فساد کالا در سرد خانه

عیوب اساسی و پنهان ساختمان

تمام خطر پیمانکار

تمام خطر نصب

تجهیزات الکترونیک

 

سامان

تجهیزات هوشمند(موبایل، تبلت، لپ تاپ و…)

 

دی

تجهیزات الکترونیک

تضمین کیفیت ساختمانی

تمام خطر پیمانکاری

تمام خطر نصب

سازه های تکمیلی

شکست ماشین آلات

ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

 

پاسارگاد

تمام خطر ماشین آلات

تمام خطر مقاطع کار

تمام خطر نصب

سخت افزار و تجهیزات الکترونیک

شکست ماشین آلات

فساد کالا در سرد خانه

 

معلم

تمام خطر اموال

تمام خطر پیمانکاران

تمام خطر نصب

سازه های تکمیل شده ساختمانی

شکست ماشین آلات

عیوب اساسی و پنهان ساختمان

تجهیزات الکترونیک

تجهیزات پیمانکاری

رازی

تمام خطر اموال

تمام خطر پیمانکاری

تمام خطر نصب

شکست ماشین آلات

عیوب اساسی و پنهان ساختمان

ماشین آلات پیمانکاری

تجهیزات الکترونیک(ویژه موبایل و لپ تاپ)

تجهیزات الکترونیک

میهن

تجهیزات پیمانکاری

تمام خطر پیمانکاران

تمام خطر نصب

سازه های تکمیل شده

شکست ماشین آلات

کوثر

کشتی و شناور

ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

پرسشنامه هواپیما

تجهیزات الکترونیک

سازه های تکمیل شده ساختمانی

شکست ماشین الات

 تمام خطر پیمانکاران 

 تمام خطر نصب

 فساد کالا در سردخانه