• بیمه مهندسی
تقسیم ‌بندی بیمه مهندسی
الف) بیمه‌‌های دوره احداث (Construction) بیمه مهندسی شامل:
• بیمه تمام خطر نصب (EAR).
• بیمه تمام خطر پیمانکاران (CAR).
ب) بیمه‌های دوره بهره‌ برداری (Operation) بیمه مهندسی شامل:
• بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران (CPM).
• بیمه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی (CECR).
• بیمه شکست ماشین‌آلات (MB).
• بیمه عدم ‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات (MLOP).
• بیمه تجهیزات الکترونیک (EE).
• بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS).
• بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB).