ایران

عمر مان

پارسیان

عمر انفرادی

عمر و سرمایه گذاری(طرح خانواده)

مسافرتی

حوادث انفرادی

دانا

عمر زندگی

عمر زندگی فرزندان

 

آسیا

عمر و پس انداز جامع مهر

عمر و پس انداز

 

پاسارگاد

عمر و تامین آتیه

 

کارآفرین

عمر زندگی

عمر به شرط فوت

عمر مانده بدهکار

عمر و حوادث

 

سرمد

عمر سپهر سرمد مشترک

عمر سپهر سرمد

عمر انفرادی

 

پاسارگاد

عمر پاسارگاد

 

حکمت

عمر وسرمایه گذاری

 

میهن

هما

مشترک

حامی