• بیمه اتش سوزی غیر صنعتی

طرح های بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی

تمامی مراکز غیر صنعتی نام ربده در صورتی که تمایل دارند از بیمه آتش سوزی برای ایمن کردن سرمایه خود استفاده کنند، می توانند براساس شرایط و بودجه مالی خود از یکی از زیر رشته های بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی استفاده کند:

۱-   طرح معمولی واحد های غیر صنعتی

در این طرح بیمه گذار می تواند علاوه بر خطرات اصلی که تحت پوشش بیمه نامه قرار دارد درخواست پوشش های اضافی هم داشته باشد که در این صورت ابتدا باید بیمه گذار درخواست خود را به شرکت بیمه گر ارائه کرده و پس از بررسی توسط کارشناسان نمایندگی بیمه در صورت موافقت، بیمه گذار باید حق بیمه تک تک پوشش های اضافی را پرداخت نماید.

۲-   طرح جامع اصناف

در این نوع طرح بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی، شما به عنوان بیمه گذار می توانید یک بیمه نامه کامل از تمامی خدمات و پوشش های اصلی و اضافی را با یک حق بیمه و سقف خسارت از قبل تعیین شده خریداری نماید. این نوع بیمه نامه به دلیل این که بسیار جامع و کامل است لذا بیشتر برای مراکز غیرصنعتی بزرگ و اتحادیه ها به کار می رود.