این ‌بیمه‌نامه هرگونه نقصی در سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی غلط، اجرای نادرست، مواد و مصالح معیوب را در طی مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه که به بیمه‌گر اعلام شود و در زمان صدور گواهی پایان کار به وسیله ‌بیمه‌گذار و گواهی تأیید بازرس فنی، آشکار نشده باشد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

سازه‌‌های اصلی ساختمان شامل تمام اجزاء سازه داخلی و خارجی باربر که برای پایداری یا استحکام بنا ضروری هستند شامل پی‌ها، ستون‌‌ها، کف‌‌ها، تیر‌ها، بادبند‌ها، تمام دیوارها و سقف‌‌ها‌ می‌باشد.

سازه‌های جانبی ساختمان شامل کلیه اجزای غیر باربر ساختمان مانند دیوارهای غیر باربر، در و پنجره‌ها، گچ‌ کاری‌ها، کاشی‌کاری‌‌ها، کف ‌پوش‌ها، نازک‌ کاری‌‌ها، فاضلاب‌های داخلی، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ثابت به استثنای مواردی که تحت عنوان سازه‌‌های اصلی ساختمان تعریف شده‌اند.

این ‌بیمه‌نامه خسارات مالی ناشی از عیوب پنهان ساختمان از جمله ویرانی کل ساختمان، هزینه‌های جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت، هزینه‌های پاکسازی محل و برداشت ضایعات و مواردی از این قبیل را پوشش‌ می‌دهد.