خسارت‌های تحت پوشش بیمه تمام‌ خطر نصب (EAR)

خسارت‌های‌ وارد ‌به‌ اموال‌ بيمه‌ گذار كه‌ ناشی از دلایل زير باشد، در تعهد بيمه‌ گر است‌:

 • آتش‌سوزی، صاعقه‌، انفجار، سقوط هواپيما و عمليات‌ آتش‌نشانی.
 • سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان.
 • زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجايی (لغزش‌) لايه‌های زمين‌ و صخره‌ها.
 • سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدی ساده‌.
 • عدم‌ مهارت‌، عدم‌ تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوء نيت‌ بيمه‌ گذار و همچنين‌ سهل‌انگاری كاركنان‌ وی.
 • فشارهای ايجاد شده‌ يا خلاء، ازهم‌ گسيختگی نيروی گريز از مركز.
 • ريزش‌ آوار، ساير عوامل‌ خارجی و خسارت‌های در زمان‌ حمل‌ و نقل‌ كالا.
 • خسارت ‌صدمات ‌جانی و بيماری وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ اعم‌ از اينكه‌ منجر به‌ فوت‌ شده‌ يا نشده‌ باشد.
 • خسارت‌های وارد به‌ اموال‌ اشخاص‌ ثالث.
 • پرداخت‌ هزينه‌ از بين‌ بردن‌ ضايعات‌ ناشی از حوادث‌ و خطرات‌ مورد بيمه.

خسارت‌های‌ ناشی از عوامل‌ زير خارج‌ از تعهد‌ بيمه‌ گر است:

 • خسارت‌های ناشی از اشتباه‌ در طرح‌ پروژه‌ (مگر در موارد خاص‌)، كاربرد مصالح‌ نامناسب‌ و قطعات‌ معيوب.
 • خسارت‌های وارد به‌ ماشين ‌آلات‌ و تجهيزات‌ ناشی از شكست‌ مكانيكی يا الكتريكی.
 • خسارت‌های ناشی از عمل‌ عمدی و سهل‌انگاری بيمه‌ گذار و يا كاركنان‌ او.
 • خسارت‌های ناشی از جرائم‌ قراردادی، تأخير در انجام‌ و تكميل‌ پروژه‌ و عدم‌ اجرا يا لغو قرارداد.
 • خسارت‌های ناشی از جنگ‌، هجوم‌، عمل‌ دشمن‌ خارجی، عمليات‌ خصمانه‌ جنگ‌ داخلی، بلوا، انقلاب‌ يا قيام‌، شورش‌ و اعتصاب‌ كارگران‌.
 • خسارت‌های ناشی از توقيف‌، ضبط و مصادره‌ يا خرابی اموال‌، يا زيان‌ وارد به‌ آن‌ به‌ دستور دولت ‌محلی يا قانونی يا هر مقام‌ صلاحیت دار ديگر.
 • خسارت‌های ناشی از واكنش‌های هسته ‌ای، آلودگی‌های مربوط به‌ تشعشعات‌ هسته ‌ای و راديو اكتيويته‌.