ایران 

باربری صادراتی وارداتی ترانزیت

باربری داخلی

باربری وارداتی

پارسیان

باربری وارداتی صادراتی ترانزیت

باربری داخلی

 

دانا

باربری شناور

باربری بین المللی

باربری داخلی

 

آسیا

باربری صادراتی و وارداتی

 

کارآفرین

باربری شناور

مسئولیت بدنه هواپیما

پول در راه

پول در صندوق

باربری داخلی

باربری وارداتی صادراتی

 

سرمد

باربری صادراتی و وارداتی

باربری داخلی

 

سینا

باربری داخلی

باربری وارداتی و صادراتی

 

پاسارگاد

باربری داخلی

باربری

 

حکمت

باربری داخلی

باربری وارداتی صادراتی

 

معلم

 هواپیما

بدنه کشتی

 

میهن

باربری داخلی

باربری وارداتی -صادراتی